Rzeczoznawca budowlany a majątkowy — podobieństwa i różnice

W branży budowlanej rzeczoznawcy pełnią bardzo ważne funkcje i często bez ich pomocy nie byłoby możliwe oddanie jakiegoś budynku do użytku czy też wycenienie jego wartości. Można tutaj wyróżnić rzeczoznawcę budowlanego oraz rzeczoznawcę majątkowego. Pomimo że oba te stanowiska pracy dotyczą branży budowlanej, to dość znacząco się one różnią, między innymi w zakresie posiadanych uprawnień zawodowych czy też zakresu działalności. Z tego powodu warto wiedzieć, jakie są różnice między rzeczoznawcą budowlanym a majątkowym, czym każdy z nich się zajmuje i kiedy warto skorzystać z ich pomocy.

Kim jest rzeczoznawca budowlany

Rzeczoznawca budowlany to specjalista, który pełni samodzielną funkcję w zakresie działalności związanej z branżą, jaką jest budownictwo. Zawód rzeczoznawcy budowlanego został wprowadzony zgodnie z założeniami Ustawy o prawie budowlanym z roku 1994. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, osoba, która chce pracować na stanowisku rzeczoznawcy budowlanego, musi posiadać wyższe wykształcenie kierunkowe z zakresu budownictwa oraz prawa budowlanego. W pracy rzeczoznawcy bardzo ważną rolę odgrywa szczegółowa wiedza na dany temat, umiejętności oraz doświadczenie. Osoba pełniąca taką funkcję jest fachowcem, który na co dzień posługuje się przepisami prawa budowlanego i musi posiadać bardzo szeroką wiedzę oraz praktyczne doświadczenie w branży budowlanej. Ponadto kandydat na rzeczoznawcę budowlanego musi posiadać praktykę zawodową oraz musi również przynależeć do konkretnej izby zawodowej, oraz pozytywnie zdać egzamin na rzeczoznawcę budowlanego.

W jakim obszarze działa rzeczoznawca budowlany?

Podstawowym zadaniem rzeczoznawcy budowlanego jest wydawanie bezstronnych i rzetelnych opinii oraz sporządzanie ekspertyz z zakresu budownictwa. Rzeczoznawca dokonuje dokładnych oględzin danego budynku, gromadzi niezbędne materiały i na tej podstawie wydaje opinię w kwestii stanu technicznego budynku. Taka osoba może również pełnić rolę biegłego sądowego rzeczoznawcy budowlanego w różnych sprawach spornych i służyć pomocą takim instytucjom jak sądy, prokuratura, Inspekcja nadzoru budowlanego czy też policja. Ponadto rzeczoznawca budowlany wydaje również opinie w sytuacji, gdy wyniku różnego rodzaju awarii, katastrof budowlanych i wszelkich innych podobnych sytuacji budynki zostaną w jakimś stopniu naruszone i konieczne jest przeprowadzenie ich kontroli pod względem stanu technicznego i bezpieczeństwa.

rzeczoznawca budowlany - zakres usług

Kim jest rzeczoznawca majątkowy

Rzeczoznawca majątkowy to osoba, która posiada odpowiednie uprawnienia zawodowe potwierdzone poprzez zdany egzamin państwowy. Uzyskanie takich uprawnień jest niezbędne, aby dana osoba mogła pełnić tę funkcję. Uprawnienia te nadawane są danej osobie na mocy Ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Kandydat na stanowisko rzeczoznawcy majątkowego powinien posiadać wyższe wykształcenie i studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości. Ponadto osoba taka musi również odbyć praktyki zawodowe i uzyskasz niezbędną wiedzę oraz doświadczenie w tym zakresie.

Czym zajmuje się rzeczoznawca majątkowy?

W przeciwieństwie do rzeczoznawcy budowlanego rzeczoznawca majątkowy nie zajmuje się oceną stanu technicznego budynków, ponieważ jego zadaniem jest określanie wartości nieruchomości, maszyn i różnego rodzaju urządzeń, które na stałe znajdują się w danej nieruchomości. Zajmuje się on oceną poszczególnych części składowych nieruchomości, a także prawami do danej nieruchomości m.in. prawem własności, prawem użytkowania wieczystego, ograniczonym prawem rzeczowym czy też prawem zobowiązaniowym. Ponadto może on także określać wartość szkód, jakie powstały w danej nieruchomości i jej częściach składowych.