Zakaz wykonywania zawodu lekarza – w jakiej sytuacji może być nałożony?

Każdy lekarz działający na terenie Rzeczypospolitej Polskiej musi posiadać prawo do wykonywania zawodu. Prawo to nie jest jednak przyznawane raz na zawsze i może ono zostać odebrane, jeżeli wystąpią wskazujące na zastosowanie tego rozwiązania okoliczności prawne. 

Zakaz wykonywania zawodu lekarza – czego jest konsekwencją? 

Otrzymanie zakazu wykonywania zawodu jest konsekwencją odpowiedzialności zawodowej lekarza. Stanowi ona jedną z trzech odpowiedzialności prawnych zawodów medycznych i stosowana jest obok podstawowych odpowiedzialności – odpowiedzialności karnej oraz cywilnej. Wszystkie rodzaje odpowiedzialności podlegają odrębnym przepisom, w związku z czym postępowania w ich sprawie mogą toczyć się równolegle, co stanowi częstą praktykę.

Postępowanie w zakresie odpowiedzialności zawodowej, a więc dotyczące zakazu wykonywania zawodu lekarza, regulowane są przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o izbach lekarskich. 

W jakich sytuacjach lekarz może otrzymać zakaz wykonywania zawodu?

Nałożenie na lekarza zakazu wykonywania zawodu stanowi karę, która, ze względu na swoją niezwykłą surowość, stosowana jest tylko w wyjątkowych sytuacjach. Są to przede wszystkim bardzo poważne przewinienia przeciwko prawu, a także przeciwko zasadom etyki lekarskiej. Przypadki, w których można lub wręcz powinno się zastosować wobec lekarza karę polegającą na nałożeniu na niego zakazu wykonywania zawodu, nie są ściśle regulowane przepisami prawa. O nałożeniu stosownych sankcji decyduje zawsze sąd lekarski, rozpatrując sprawy indywidualnie i dokładnie badając okoliczności przypadków objętych procesem rozstrzygania. Do sytuacji, w których sąd jest w stanie wydać wyrok w postaci odebrania praw do wykonywania zawodu, można zaliczyć:

 • doprowadzenie do pozbawienia pacjenta życia na skutek działań lub zaniechań lekarza,
 • doprowadzenie do trwałego uszkodzenia ciała pacjenta na skutek działań lub zaniechań lekarza,
 • doprowadzenie do kalectwa pacjenta na skutek działań lub zaniechań lekarza,
 • bardzo poważne zaniedbania ze strony lekarza.

Usługi prawne dla lekarzy

Lekarz może ponadto zostać pozbawiony prawa wykonywania zawodu z powodu bycia prawomocnie skazanym przez sąd za przestępstwa przeciwko zdrowiu lub życiu, przede wszystkim:

 • nieudzielenie pomocy człowiekowi znajdującemu się w położeniu mogącym skutkować bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia lub zdrowia,
 • dokonanie eutanazji,
 • nieumyślne spowodowanie śmierci człowieka,
 • umyślne spowodowanie śmierci człowieka,
 • naruszenie czynności cielesnych człowieka,
 • spowodowanie rozstroju zdrowia człowieka.

Na jak długo może zostać nałożony zakaz wykonywania zawodu lekarza?

Postępowanie prowadzone przeciwko lekarzowi przed sądem lekarskim może skutkować nałożeniem kary w postaci upomnienia, nagany z wpisem do akt lub kary grzywny, które nie skutkują ograniczeniami w zakresie wykonywania zawodu. Sąd może sięgnąć również po sankcje w postaci zakazu pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia nakładanego na okres od roku do pięciu lat lub ograniczenia zakresu czynności w wykonywaniu zawodu lekarza na okres od sześciu miesięcy do dwóch lat. Zakaz wykonywania zawodu jest karą wymierzaną przez sąd lekarski w jednym z dwóch wymiarów – zawieszenia prawa wykonywania zawodu na okres od roku do pięciu lat lub całkowitego pozbawienia prawa wykonywania zawodu. 

Czynności, których nie może podejmować lekarz objęty zakazem wykonywania zawodu

Lekarz objęty zakazem wykonywania zawodu nie może podejmować żadnych działań stanowiących część postępowania związanego z kompetencjami uzyskanymi w wyniku ukończenia studiów medycznych, stażu oraz specjalizacji. Nałożenie tego typu kary przez sąd lekarski oznacza dla lekarza w efekcie utratę możliwości wykonywania pracy zarobkowej w wyuczonym zawodzie. 

Usługi prawne dla lekarzy

Usługi prawne dla lekarzy 

W sytuacjach, które mogą skutkować nałożeniem kary wykonywania zawodu, lekarz powinien skorzystać z pomocy prawnika. Kancelaria Radców Prawnych Pawelczyk Kozik specjalizuje się w prawie medycznym i zapewnia kompleksowe usługi prawne dla lekarzy oraz podmiotów leczniczych zarówno działających prywatnie, jak i w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Wsparcie świadczone przez kancelarię dotyczy:

 • prowadzenia spraw sądowych (karnych i cywilnych) dotyczących błędów medycznych i naruszeń praw pacjenta,
 • prowadzenia postępowania przed sądami lekarskimi.

Współpraca z Kancelarią Radców Prawnych Pawelczyk Kozik może przyjąć formę doraźnych porad prawnych dla lekarzy bądź mieć wymiar stałej obsługi prawnej podmiotów medycznych.