Norma ISO 22000 – kto i kiedy powinien się do niej stosować?

Norma ISO 22000 to międzynarodowy standard dotyczący systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności. Została opracowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności na całym świecie poprzez stosowanie najnowszych metod kontroli i zarządzania ryzykiem. Norma ta ustanawia wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, które muszą być spełnione przez organizacje w całym łańcuchu dostaw, od producentów surowców po producentów żywności, przetwórców, dystrybutorów, sprzedawców i dostawców.

Czego dotyczy norma ISO 22000?

Norma ISO 22000 dotyczy systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności, co obejmuje:

 •     Identyfikacja zagrożeń: Proces identyfikacji zagrożeń biologicznych, chemicznych i fizycznych, które mogą wystąpić w każdym etapie łańcucha dostaw.
 •     Ocena ryzyka: Analiza ryzyka związanego z zidentyfikowanymi zagrożeniami i określenie ich akceptowalnego poziomu.
 •     Kontrola zagrożeń: Wprowadzenie środków kontrolnych w celu eliminacji lub zmniejszenia ryzyka związanego z zidentyfikowanymi zagrożeniami do akceptowalnego poziomu.
 •     System zarządzania: Wdrażanie, utrzymanie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, w tym ustanowienie procedur, procesów i systemów zarządzania dokumentacją.
 •     Komunikacja: Zapewnienie odpowiedniej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w celu zapewnienia skutecznego zarządzania zagrożeniami i ryzykiem.

Kogo i kiedy dotyczy norma ISO 22000?

Norma ISO 22000 dotyczy wszystkich organizacji, które są zaangażowane w łańcuch dostaw żywności, niezależnie od ich wielkości czy rodzaju działalności. Obejmuje to zarówno producentów, jak i dostawców surowców, producentów żywności, przetwórców, dystrybutorów, sprzedawców detalicznych, jak i dostawców usług cateringowych. Nawet jeśli firma nie jest bezpośrednio zaangażowana w produkcję żywności, ale dostarcza produkty lub usługi, które mają wpływ na bezpieczeństwo żywności, np. producentów opakowań, to także powinna stosować się do normy ISO 22000.

ISO 22000 wymagania

Aby uzyskać certyfikat ISO 22000, organizacja musi spełnić następujące wymagania:

 •     Zrozumienie organizacji i jej kontekstu: Zrozumienie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron oraz ocena ryzyk i możliwości związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem żywności.
 •     Przywództwo i zaangażowanie kierownictwa: Zaangażowanie kierownictwa w rozwój, wdrażanie i utrzymanie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności.
 •     Planowanie: Planowanie działań w celu zarządzania ryzykiem i zagrożeniami, które wpływają na bezpieczeństwo żywności.
 •     Wsparcie: Zapewnienie odpowiednich zasobów, kompetencji, świadomości i komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.
 •     Operacje: Wprowadzenie, wdrażanie i utrzymanie procesów i procedur, które są potrzebne do zapewnienia bezpieczeństwa żywności.
 •     Ocena działania: Monitorowanie, analiza i ocena procesów, procedur i systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności, aby upewnić się, że spełniają one ustanowione wymagania.
 •     Udoskonalenie: Wprowadzenie działań w celu ciągłego doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności.

sklep

Jak wygląda audyt dla ISO 22000?

Proces certyfikacji ISO 22000 składa się z kilku etapów:

 •     Przygotowanie: W tej fazie organizacja przygotowuje się do audytu, co obejmuje zrozumienie wymagań normy, przeprowadzenie oceny wstępnej (samoaudytu) i wprowadzenie potrzebnych poprawek.
 •     Audyt wstępny: Jest to wizyta audytora na miejscu, którego celem jest ocena gotowości organizacji do przeprowadzenia audytu certyfikacyjnego. Audytor sprawdzi, czy system zarządzania bezpieczeństwem żywności został właściwie zaplanowany, wdrożony i utrzymany.
 •     Audyt certyfikacyjny: Jest to główny etap procesu certyfikacji, w trakcie którego audytor dokładnie ocenia zgodność systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności z wymaganiami normy ISO 22000. Audyt ten jest przeprowadzany na miejscu i obejmuje ocenę dokumentacji, przeprowadzenie wywiadów z pracownikami i obserwację procesów.
 •     Raport i certyfikacja: Po zakończeniu audytu, audytor sporządza raport, w którym podsumowuje swoje wnioski i rekomendacje. Jeżeli system zarządzania bezpieczeństwem żywności spełnia wymagania normy, organizacja otrzymuje certyfikat ISO 22000.
 •     Audyt nadzorczy: Po uzyskaniu certyfikatu, organizacja musi regularnie przeprowadzać audyty nadzorcze, aby upewnić się, że system zarządzania bezpieczeństwem żywności nadal spełnia wymagania normy.

Dlaczego warto posiadać ten certyfikat?

Posiadanie certyfikatu ISO 22000 ma wiele korzyści dla organizacji:

 •     Zwiększenie zaufania klientów: Posiadanie certyfikatu ISO 22000 świadczy o tym, że organizacja traktuje bezpieczeństwo żywności poważnie i spełnia międzynarodowe standardy w tej dziedzinie.
 •     Dostęp do nowych rynków: Wiele krajów i organizacji wymaga od swoich dostawców posiadania certyfikatu ISO 22000, więc jego posiadanie może otworzyć drzwi do nowych rynków i klientów.
 •     Poprawa jakości i bezpieczeństwa produktów: Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodnie z normą ISO 22000 pomaga organizacji zidentyfikować i kontrolować zagrożenia związane z bezpieczeństwem żywności, co prowadzi do produkcji bardziej bezpiecznych i wyższej jakości produktów.
 •     Zmniejszenie ryzyka: Spełnienie wymagań normy ISO 22000 pomaga zminimalizować ryzyko wystąpienia incydentów związanych z bezpieczeństwem żywności, co może prowadzić do kosztownych wycofań produktów, strat finansowych i utraty reputacji.
 •     Zgodność z wymogami prawnymi: Norma ISO 22000 została opracowana z uwzględnieniem międzynarodowych przepisów i standardów, więc jej wdrożenie pomoże organizacji spełnić obowiązujące wymogi prawne.

Podsumowanie

Norma ISO 22000 to międzynarodowy standard dotyczący systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności. Dotyczy ona wszystkich organizacji zaangażowanych w łańcuch dostaw żywności, niezależnie od ich wielkości czy rodzaju działalności. Aby uzyskać certyfikat ISO 22000, organizacja musi spełnić szereg wymagań dotyczących identyfikacji zagrożeń, oceny ryzyka, kontroli zagrożeń, systemu zarządzania, komunikacji, a także planowania, wsparcia, oceny działania i udoskonalenia. Proces certyfikacji obejmuje audyt wstępny, audyt certyfikacyjny, raport i certyfikację oraz regularne audyty nadzorcze. Posiadanie certyfikatu ISO 22000 ma wiele korzyści, w tym zwiększenie zaufania klientów, dostęp do nowych rynków, poprawa jakości i bezpieczeństwa produktów, zmniejszenie ryzyka i zgodność z wymogami prawnymi.