Kontrakt lekarski – wszystko co musisz wiedzieć o tej formie zatrudnienia

Lekarz może być zatrudniony w placówce medycznej na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej lub kontraktu. W zależności od formy zatrudnienia zmieniają się zarówno przepisy, na podstawie których regulowany jest stosunek prawny między placówką medyczną a lekarzem, jak i formy rozliczenia. Zmianie ulega także odpowiedzialność cywilna placówek medycznych oraz lekarzy.

Na czym polega kontrakt lekarski?

Umowy kontraktowe stanowią specyficzny rodzaj współpracy między placówką medyczną a lekarzem. Opierają się na prowadzonej przez lekarza zarejestrowanej działalności gospodarczej. Lekarz zatrudniony na podstawie kontraktu nie jest pracownikiem placówki medycznej – w oczach prawa jest on osobą wykonującą zamówione przez daną placówkę medyczną usługi.

Kontrakty lekarskie zawierane są zazwyczaj na czas określony. Pozwalają lekarzom na elastyczne godziny pracy i współpracę z wieloma placówkami medycznymi jednocześnie. Dzięki pracy na kontrakcie lekarz może otrzymywać znacznie wyższe wynagrodzenie i podlegać zryczałtowanej formie opodatkowania dochodów. Równocześnie jednak musi się liczyć z ponoszeniem większej odpowiedzialności za wykonywane przez siebie usługi medyczne.

Kontrakt lekarski a umowa o pracę

By wskazać różnice między kontraktem lekarskim a umową o pracę, należy przyjrzeć się oferowanym przez oba typy zatrudnienia warunkom.

▪       Kontrakt lekarski

Zatrudnienie na podstawie kontraktu przysługuje wyłącznie lekarzom posiadającym zarejestrowaną działalność gospodarczą. Kontrakt lekarski stanowi umowę zobowiązaniową sporządzoną w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego, w której lekarz i zakład opieki zdrowotnej występują jako strony równorzędne.

W sytuacji, gdy pacjent występuje z roszczeniem o odszkodowanie lub zadośćuczynienie szkód poniesionych w wyniku błędu w sztuce lekarskiej, odpowiedzialność odszkodowawcza spoczywa zarówno na zakładzie opieki zdrowotnej, jak i na lekarzu, który dopuścił się błędu. Zatrudnienie lekarza na kontrakcie jest rozwiązaniem korzystnym z punktu widzenia placówki medycznej – pozwala obniżyć koszty działalności dzięki brakowi konieczności odprowadzania składek na pracownika i znosi obowiązek udzielania medykowi płatnego urlopu wypoczynkowego. Szczegóły zatrudnienia lekarza na kontrakcie reguluje artykuł 35 Ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 roku.

▪       Umowa o pracę

Lekarz zatrudniony na podstawie umowy o pracę zobowiązuje się do wykonywania określonego rodzaju pracy na rzecz i pod  kierownictwem pracodawcy w miejscu oraz czasie przez niego wyznaczonym. Pracodawca zobowiązuje się przy tym do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem oraz obliczania i odprowadzania za niego podatku oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę lekarzowi przysługuje płatny urlop wypoczynkowy, jest ponadto objęty ochroną wynikającą z przepisów prawa pracy:

  • ochroną przed dyskryminacją,
  • ochroną stosunku pracy w razie macierzyństwa,
  • ochroną związkową.

Lekarz będący pracownikiem danej placówki medycznej ma prawo do odprawy emerytalnej i rentowej oraz nagród jubileuszowych. W obliczu postępowania odszkodowawczego o błąd lekarski odpowiedzialność odszkodowawcza spoczywa w całości na pracodawcy, czyli na placówce medycznej. Zasady zatrudnienia na podstawie umowy o pracę regulują przepisy Kodeksu pracy z czerwca 1974 roku.

Jakie są składki ZUS dla lekarzy na kontrakcie lekarskim?

Lekarz na kontrakcie, w świetle przepisów regulujących pracę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, uznawany jest za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność w zakresie wolnego zawodu, która podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym:

  • emerytalnemu,
  • rentowemu,
  • wypadkowemu

od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej do dnia jej zaprzestania. Obowiązek posiadania ubezpieczenia społecznego ulega zawieszeniu w okresie, w którym zawieszone zostało wykonywanie działalności na podstawie przepisów Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz przepisów Prawa przedsiębiorców. Lekarze zatrudnieni na kontrakcie mają obowiązek samodzielnego wyliczania i odprowadzania składek. Nie mają przy tym jednak obowiązku opłacania ubezpieczenia chorobowego – ten typ ubezpieczenia ma formę dobrowolną.

Usługi prawne dla lekarzy

Kancelaria Radców Prawnych Pawelczyk Kozik specjalizuje się w prawie medycznym. Świadczy profesjonalne porady prawne dla lekarzy, oferując wsparcie w postępowaniach przed sądami lekarskimi, sprawach sądowych dotyczących błędów medycznych i naruszeń praw pacjenta, a także postępowaniach dotyczących stosunku zatrudnienia. Wysoce wykwalifikowani i doświadczeni prawnicy z Kancelarii Pawelczyk Kozik reprezentują interesy personelu medycznego przez sądami lekarskimi oraz w sprawach karnych i cywilnych, służąc fachowym doradztwem na każdym etapie postępowania.