Jak wygląda ocena dostawcy podczas audytu VDA 6.3?

Współpraca z różnego rodzaju firmami zagranicznymi to często bardzo skuteczny sposób na rozwój własnej działalności i znaczący wzrost zysków generowanych przez firmę. Warto jednak pamiętać, że chcąc nawiązać tego typu współpracę, często trzeba dostosować własną działalnością do międzynarodowych wymagań i standardów. 

W niemieckiej branży motoryzacyjnej częstym wymaganiem jest posiadanie certyfikatu zgodności ze standardem VDA 6.3. Warto więc wiedzieć czym jest ten standard, jak wygląda audyt VDA 6.3, kto może go przeprowadzić, jacy dostawcy mogą wdrożyć tę normę itd.

Czym jest standard VDA 6.3?

VDA 6.3 to niemiecki standard dotyczący audytu procesów produkcyjnych i usługowych. Standard ten został opracowany przez Niemieckie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (VDA) i jest stosowany przede wszystkim przez przemysł motoryzacyjny. Celem standardu VDA 6.3 jest zapewnienie odpowiedniej jakości produktów i usług poprzez zarządzanie procesami, identyfikację i eliminację błędów. 

Standard VDA 6.3 zakłada przeprowadzenie audytu procesów produkcyjnych i usługowych, który obejmuje m.in.:

  • ocenę procesów produkcyjnych i usługowych pod kątem ich skuteczności,
  • identyfikację potencjalnego ryzyka i błędów,
  • ocenę działań korygujących i zapobiegawczych,
  • ocenę ciągłego doskonalenia procesów.

Standard VDA 6.3 jest zwykle stosowany przez firmy z branży motoryzacyjnej, jednak jego zasady mogą być stosowane w innych branżach, gdzie jakość produktów i usług jest kluczowa.

Jacy dostawcy mogą być audytowani zgodnie z VDA 6.3?

Standard VDA 6.3 jest przeznaczony przede wszystkim dla dostawców z branży motoryzacyjnej, którzy dostarczają produkty lub usługi dla przemysłu motoryzacyjnego. Dostawcy, którzy mogą być audytowani zgodnie z VDA 6.3, to m.in.:

  • dostawcy części samochodowych i podzespołów,
  • dostawcy systemów i komponentów elektronicznych,
  • dostawcy usług logistycznych i transportowych,
  • dostawcy usług produkcyjnych, takich jak obróbka metali, plastiku czy formowanie blach,
  • dostawcy usług badawczo-rozwojowych, takich jak projektowanie czy testowanie.

VDA 6.3 jest standardem, który jest skierowany do dostawców, którzy dostarczają produkty lub usługi, które bezpośrednio lub pośrednio mają wpływ na jakość i bezpieczeństwo produktów motoryzacyjnych. Dostawcy, którzy chcą przystąpić do audytu VDA 6.3, muszą spełnić określone wymagania dotyczące procesów produkcyjnych i usługowych oraz posiadać odpowiednią dokumentację.

Kto może audytować firmy zgodnie z VDA 6.3?

Audyt VDA 6.3 może być przeprowadzony przez niezależne firmy audytorskie, które posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w audytach procesów produkcyjnych i usługowych. Firmy te powinny posiadać certyfikat potwierdzający ich kwalifikacje do przeprowadzania audytów zgodnie z VDA 6.3. 

ciężarówka

Audytorzy powinni posiadać odpowiednie wykształcenie i doświadczenie w zarządzaniu jakością i procesami produkcyjnymi, a także znać branżę motoryzacyjną i specyficzne wymagania dotyczące dostawców z tej branży. Firmy audytorskie są odpowiedzialne za przeprowadzenie audytu zgodnie z wymaganiami standardu VDA 6.3, dokonanie oceny procesów produkcyjnych i usługowych oraz zaproponowanie działań korygujących i zapobiegawczych

Jak wygląda audyt VDA 6.3?

Audyt VDA 6.3 to proces, który polega na ocenie procesów produkcyjnych i usługowych dostawcy zgodnie z wymaganiami standardu VDA 6.3. Audytor przeprowadza ocenę procesów, identyfikuje potencjalne ryzyka i błędy, ocenia działania korygujące i zapobiegawcze oraz ocenia ciągłe doskonalenie procesów przez daną firmę. Po audycie przygotowywany jest raport z audytu, który zawiera informacje na temat stanu procesów produkcyjnych i usługowych oraz zaleca działania korygujące i zapobiegawcze, jeśli to konieczne. Dzięki temu dostawca może wprowadzić działania korygujące i zapobiegawcze oraz monitorować skuteczność tych działań, aby ciągle doskonalić swoje działania.

Jaką ocenę można uzyskać z audytu VDA 6.3?

Ocena uzyskana z audytu VDA 6.3 może być pozytywna lub negatywna. Jeśli dostawca spełnia wszystkie wymagania standardu VDA 6.3, audytor może przyznać pozytywną ocenę. W takim przypadku dostawca otrzymuje certyfikat potwierdzający zgodność z VDA 6.3 i jest uprawniony do używania tego certyfikatu jako dowód spełnienia wymagań VDA 6.3. 

Jeśli audytor stwierdzi, że dostawca nie spełnia wszystkich wymagań standardu VDA 6.3, przyznaje negatywną ocenę. W takim przypadku dostawca musi poprawić procesy produkcyjne i usługowe, aby spełnić wymagania VDA 6.3, zanim będzie mógł przystąpić do kolejnego audytu.