Ile gaśnic musi się znajdować w Twojej firmie?

Przegląd gaśnic to konieczna procedura w każdej firmie, czy też innym obiekcie. Jej celem jest zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego, jak i całą ochronę życia i mienia ludzkiego. Gaśnice muszą być poddawane przeglądowi przynajmniej raz w roku, a w każdym obiekcie musi się znajdować ich określona ilość.

Gaśnica w świetle prawa

Każdego rodzaju budynek użytku publicznego, czyli produkcyjny, magazyn, inwentarski oraz plac składowy, musi posiadać urządzenia przeciwpożarowe. W Polsce jest to regulowane licznymi przepisami, które muszą odpowiadać prawu europejskiemu. Przepisy te regulują zarówno liczbę gaśnic jak i ich masę. Gaśnice muszą mieć przypisany aktualny, wystawiony przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP), certyfikat zgodności z tymi normami.

Istotne jest tutaj Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w kwestii ochrony przeciwpożarowej budynków oraz innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Z 2010 r. Nr 109 poz 719). To ono zawiera wszelkie zasady, normy i obostrzenia odnośnie stosowania gaśnic i ich przeglądu.

gaśnica

W przepisach można także napotkać potoczne określenie „legalizacja” gaśnicy. Należy w tym miejscu wyjaśnić, że nie ma takiego pojęcia jak „legalizacja” gaśnicy.

Legalizować można przykładowo zbiornik gaśnicy i to tylko te zbiorniki, które są pod kontrolą Urzędu Dozoru Technicznego. Legalizacją nazywamy zespół tych wszystkich czynności, obejmujących sprawdzenie, stwierdzenie oraz poświadczenie dowodem legalizacji, że przyrząd pomiarowy spełnia wszelkie wymagania metrologiczne.

Zgodnie z przepisami prawnymi, dozorowi technicznemu podlegają zbiorniki przenośne, czyli te zmieniające miejsce między napełnieniem a opróżnieniem, o pojemności około 0,35 dm3 i 0,5 bara, przeznaczone do magazynowania lub też transportowania cieczy lub gazów, z wyjątkiem jednorazowych pojemników aerozolowych oraz pojemników przeznaczonych do transportu i dystrybucji napojów gazowanych, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności nie przekracza 500 barów x dm3, a nadciśnienie jest nie wyższe niż 7 barów. Będą więc głównie zbiorniki wchodzące w skład gaśnic przenośnych i przewoźnych.

Ile gaśnic należy posiadać?

Polskie normy prawa nakazują, aby jednostka masy środka gaśniczego, czyli 3 dm3 lub 2 kilogramy, przypadała na każde 100 metrów kwadratowych danej powierzchni uznanej za strefę pożarową w obiekcie, który nie posiada innych urządzeń gaśniczych. W gaśnice muszą też zostać wyposażone te obiekty, które zaliczają się do takich grup zagrożenia ludzi jak ZL I, ZL II i ZL III.

znak

Istotne przy doborze gaśnic jest również pojęcie gęstości obciążenia pożarowego. Jeśli przekracza ono 500 MJ/m2, w fabryce lub w magazynie, na każde 100 metrów kwadratowych powinna być przewidziana jedna jednostka masy środka gaśniczego.

Taka sama ilość wymagana jest również w strefie pożarowej, w której znajduje się pomieszczenie narażone na wybuch. W innych przypadkach, wymagane jest, aby jedna jednostka środka gaśniczego przypada na każde 300 metrów kwadratowych powierzchni zaliczanej to strefy pożarowej.

Wspomniane nieco wcześniej Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 odnośnie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych oraz terenów (Dz. U. Z 2010 r. Nr 109 poz 719), określa też gdzie i w jaki sposób umieścić konkretną gaśnicę.

Zgodnie z przepisami, gaśnice muszą znaleźć się na klatkach schodowych i korytarzach, a także przy wejściach i wyjściach z budynków. Dodatkowo, w przypadku wielopoziomowych budynków, poleca się, aby gaśnice znalazły się w tym samym miejscu na każdym piętrze.

gaśnice

Jednocześnie, gaśnice powinno się umieszczać w miejscach, w których nie będą im groziły uszkodzenia mechaniczne oraz nie będą poddawane niechcianemu działaniu ciepła.

W szczególności należy również unikać umieszczania gaśnic w sąsiedztwie grzejników oraz pieców, co uznawane jest za niebezpieczne. Zgodnie z polskim prawem, gaśnice powinny znajdować się maksymalnie 30 metrów od każdego miejsca, w którym przebywać może pracownik. Należy zapewnić też dobry dostęp do każdej z gaśnic, dystans ten powinien wynosić co najmniej metr szerokości przejścia.

Wybierać możemy spośród wielu rodzajów gaśnic – wodne, proszkowe, pianowe, z zawartością dwutlenku węgla oraz czyste środki gaśnicze. Wybór jest zależny od indywidualnych zapotrzebowań klienta oraz rodzaju obiektu w którym będzie się ona znajdować. Najlepiej jest więc poradzić się doświadczonego sprzedawcę gaśnic, który pomoże nam w odpowiednim wyborze. Profesjonalne doradztwo i najwyższej klasy sprzęt gaśniczy zapewnia firma Gromans z Pabianic.