Dlaczego ekspertyzę budowlaną musi wykonać rzeczoznawca budowlany

Rzeczoznawca budowlany to osoba, która jest uprawniona do wykonywania ekspertyz budowlanych mających na celu zweryfikowanie prawidłowości zastosowanych rozwiązań konstrukcyjno – budowlanych. Wykonywanie zawodu rzeczoznawcy budowlanego reguluje ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku. Określa ona, kto może wykonywać zawód rzeczoznawcy budowlanego. 

Kto może zostać rzeczoznawcą budowlanym?

Rzeczoznawcą budowlanym może zostać osoba z tytułem magistra inżyniera, inżyniera architekta lub inżyniera, magistra inżyniera architekta, korzystająca z pełni praw publicznych. Musi posiadać uprawnienia budowlane oraz co najmniej dziesięcioletnią praktykę w zawodzie. Nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego związane jest z wpisaniem do ogólnodostępnego centralnego rejestru. Powołanie tej funkcji w ustawie wynikało z potrzeb, wynikających z procesu budowlanego, w ramach którego należało przygotować i właściwie zrealizować inwestycje, utrzymać w odpowiednim stanie obiekty, czemu miały służyć wydawane przez rzeczoznawcę ekspertyzy budowlane.

Na czym polega ekspertyza budowlana?

Ekspertyzę budowlaną przeprowadza rzeczoznawca budowlany na podstawie specjalistycznych badań i oględzin budynku. Polega ona na określeniu obecnego stanu obiektu, wskazaniu uszkodzeń oraz ich przyczyn, a także wyszczególnieniu wymaganych renowacji wraz z przybliżoną wyceną kosztów prac uwzględnionych w ekspertyzie budowlanej. Badania i pomiary wykonywane przez specjalistę rozpoczynają się od oceny stanu elementów konstrukcji i ich prawidłowości, a także nośności stropu i wytrzymałości pozostałych elementów konstrukcyjnych budynku. Rzeczoznawca wylicza dopuszczalne obciążenia także ścian i fundamentów, co ma służyć sporządzeniu dokumentu, jaką jest ekspertyza budowlana. W niej znajduje się także opis stanu budynku w formie rysunków i zdjęć. Ekspertyzy budowlane wykonywane są według reguł warsztatowych. Służą gruntownej ocenie przyczynowo – skutkowej. Według niej podejmuje się decyzję o konieczności podjęcia najbliższych prac remontowych i wskazuje realne koszty przedsięwzięcia. 

ekspertyza budowlana a rzeczoznawca budowlany

Kiedy potrzebna jest ekspertyza budowlana?

Posiadanie ekspertyzy budowlanej jest wymagane szczególnie wtedy, gdy dochodzi do zmiany przeznaczenia budynku oraz jego modernizacji, a także w sytuacji zakupu nieruchomości, która wymaga renowacji. Pozwoli ona ujawnić ewentualne usterki, które będą wymagały napraw, co może przyczynić się do starań nabywcy o obniżenie ceny nieruchomości lub zobowiązania właściciela do wykonanie niezbędnych napraw przed jej zakupem. Sporządzenie tego rodzaju dokumentu umożliwia stwierdzenie, czy w przypadku zniszczeń ich przyczyną było naturalne zużycie materiałów, czy doszło do naruszenia konstrukcji budynku. Zdarzają się sytuacje, kiedy uzyskanie pozwolenia na kontynuowanie dalszych prac budowlanych wymaga sporządzenia ekspertyzy budowlanej. Dzieję się tak w przypadku między innymi naruszenia konstrukcji nośnej budynku, pękania ścian, fundamentów i innych elementów budynku, pojawienia się zarysowań oraz ugięć. Wykonuje się ją także w sytuacji konieczności sprawdzenia prawidłowości wykonywanych robót budowlanych. 

Czy tylko rzeczoznawca budowlany może wykonać ekspertyzę budowlaną?

Bezpieczeństwo użytkowania domu, mieszkania, hali przemysłowej bądź budynku użyteczności publicznej jest najważniejsze, dlatego rzetelność wykonania ekspertyzy budowlanej jest sprawą podstawową. Od niej zależy bezpieczeństwo użytkowników obiektów budowlanych. Temu  ma służyć wykrycie przez rzeczoznawcę wszelkich nieścisłości na wczesnym etapie, aby w przyszłości nie zagrażały życiu i zdrowiu mieszkańców, dlatego kluczowe znaczenia ma tutaj jego fachowość i doświadczenie. Specjaliści doskonale zdają sobie z tego sprawę, dlatego przykładają ogromne znaczenie do rzetelności i profesjonalizmu sporządzonej ekspertyzy budowlanej. Składa się ona z części opisowej i obliczeniowej, co wymaga fachowej wiedzy i umiejętności popartych doświadczeniem w sporządzaniu tego rodzaju dokumentu. Wybór odpowiedzialnego rzeczoznawcy budowlanego jest więc niezwykle ważny, ponieważ daje gwarancję rzetelnie przeprowadzonej ekspertyzy i bezpieczeństwa na wiele lat.