Certyfikacja ISO 50001 a efektywne wykorzystanie

Działania na rzecz ochrony środowiska poprzez stosowanie bardziej ekonomicznych i ekologicznych rozwiązań w zakresie wykorzystania zasobów naturalnych i energii to dziś jeden z głównych punktów zainteresowania wielu firm i organizacji.

Certyfikat Zarządzania Energią ISO 50001 to jeden z najlepszych, fizycznych dowodów na to, że firma jest faktycznie zaangażowana w działania prowadzące do bardziej efektywnego wykorzystywania energii. Jaki obecność normy i stosowanie się do niej przez firmy wpływa na środowisko i wykorzystanie energii? Dlaczego certyfikacja w jej kierunku jest korzystna zarówno dla środowiska, jak i firmy?

Czym jest standard ISO 50001?

Międzynarodowa norma ISO 50001 to zbiór wytycznych i standardów skupiony w głównej mierze na użyciu i zużyciu energii przez firmy i organizacje. Jej zapisy określają między innymi „bazowy poziom wykorzystania energii”, który ma stanowić dla przedsiębiorców wyznacznik do zapewnienia prawidłowego wyniku energetycznego oraz pomóc w osiągnięciu efektywności energetycznej poprzez sformułowanie wskaźników zużycia energii.

Energia nie jest jednak tworem odosobnionym, a jej zużycie, jak powszechnie wiadomo, ma ogromny wpływ na stan środowiska naturalnego. Z tego też powodu twórcy normy z Międzynarodowej Organizacji Systematyzacji zawarli w iso 50001 wytyczne dotyczące nie tylko efektywnego zarządzania energią, ale i kwestie związane z ochroną środowiska naturalnego.

W obrębie normy scharakteryzowanych zostało więc wiele wymogów prowadzących do bardziej świadomego i ekologicznego wykorzystania energii, wśród których pojawiają się między innymi wymogi dotyczące identyfikacji aktualnego oraz przewidywanego zużycia energii, wymogi dla prowadzenia polityki energetycznej, wymogi określające konkretne obszary znaczącego zużycia energii i w konsekwencji wymogi tworzenia planów redukcji jej zużycia, czy wreszcie wymogi wprowadzenia systemu monitorowania oraz mierzenia zużycia energii w ramach cyklu Deminga PDCA.

Wspomniany cykl okazuje się nie być kwestią obcą dla tych, którzy mieli już do czynienia z normami ISO. Podobnie jak standardy w zakresie innych obszarów działalności organizacji, członkowie ISO i tu stawiają bowiem na sprawdzony plan działania Plan – Do – Study – Act, który w wolnym tłumaczeniu prezentuje się jako planuj, wykonaj, sprawdzaj, działaj.

Jaki jest wpływ normy ISO 50001 na środowisko?

Norma ISO 50001 skupia się przede wszystkim na zwiększaniu efektywności energii wykorzystywanej przez firmy z całego świata, lecz jej punkty zawierają również działania przekładające się bezpośrednio na ochronę ekosystemu.

Wzrost wydajności energetycznej danego przedsiębiorstwa jest bezpośrednio powiązany ze zmniejszeniem emitowanych przez nie zanieczyszczeń, oraz jest odzwierciedlony bezpośrednio w zwiększonej świadomości pracowników odnośnie kwestii ekologii i ochrony środowiska.

Dzięki certyfikacji ISO 50001 i dostosowaniu swoich działań do normy, wiele firm na świecie stało się dziś przykładami do naśladowania – firmy te, poprzez świadomą gospodarkę energetyczną, zwiększyły swoje obroty i zyski przy jednoczesnym ograniczeniu emitowanych do atmosfery gazów cieplarnianych.

Certyfikacja ISO 50001 – korzyści dla firmy i środowiska

Norma ISO 50001 to jeden z najlepiej sprawdzających się obecnie systemów zarządzania energią. Jej konstrukcja została sporządzona tak, by możliwe było wdrożenie zasad normy bez względu na wielkość firmy czy branżę, w której ta operuje. Certyfikat ISO 50001 jest dedykowany wszystkim przedsiębiorcom, dla których zoptymalizowany pobór energii stanowi ważny czynnik działalności gospodarczej.

Z reguły jednak stosowanie systemu zarządzania energią zgodnego z ISO 50001 zaleca się wszystkim organizacjom działającym w różnych gałęziach przemysłu charakteryzującym się dużym zużyciem energii lub zwiększoną emisją gazów cieplarnianych. To właśnie ich ślad energetyczny i wpływ na środowisko widoczny jest dziś najbardziej. Dzięki wyznaczaniu zużycia mocy przy pomocy wskaźników ISO 50001, możliwe jest osiągnięcie dobrych wyników energetycznych bez generowania strat dla firmy w postaci obniżenia produkcji – struktura energetyczna firmy ulega bowiem zmianie pod kątem zwiększenia jej wydajności, a nie redukcji w formie odcięcia pewnych zasobów energii.

Wiatrak

Właściwe gospodarowanie zużyciem energii potwierdzone certyfikatem ISO 50001 przekłada się na zmniejszenie kosztów potrzebnych do uzyskania określonego produktu lub usługi, jednocześnie umożliwiając poprawę wyników finansowych. Ponadto dzięki pracy w zgodzie z normą ISO możliwa jest identyfikacja źródła zwiększonego poboru mocy i podjęcie na jego podstawie działań redukujących zużycie energii, co tym samym przyczynia się do oszczędności dla przedsiębiorstwa.