Akredytowana jednostka certyfikująca i jej zadania

Certyfikacja systemu ISO stanowi jeden z najskuteczniejszych sposobów potwierdzenia zgodności działań przedsiębiorstwa z wymogami międzynarodowej normy oraz zyskania znaczącej przewagi konkurencyjnej dzięki wiarygodnemu certyfikatowi ISO. Międzynarodowe normy traktowane są dziś jako wyznacznik jakości na rynku, oddzielający firmy zaangażowane w zrównoważony rozwój i pełną przejrzystość działań do tych, które nie są w stanie potwierdzić swojej jakości właściwymi certyfikatami. Aby jednak móc uzyskać certyfikat ISO dla któregokolwiek z możliwych do certyfikowania obszarów zarządzania przedsiębiorstwem konieczne jest potwierdzenie zgodności z normą podczas audytu zewnętrznego prowadzonego przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. Jak w praktyce działa taka jednostka, jakie są jej główne zadania i dlaczego warto upewnić się, by firma certyfikująca ISO posiadała odpowiednią akredytację?

Główne zadania jednostki certyfikującej ISO

Akredytowana jednostka certyfikująca ISO zajmuje się na co dzień prowadzeniem audytów, szkoleń i doradztwa w zakresie obowiązujących norm międzynarodowych dla systemów zarządzania stosowanych w przedsiębiorstwach z różnych gałęzi przemysłu. Firmy takie działają w oparciu o przyznane im certyfikaty i powinny być wpisane na oficjalną, światową listę jednostek akredytowanych. To właśnie umieszczony na przyznawanym przez jednostkę certyfikacie symbol jednostki akredytowanej pozwala uznać go za wiarygodny i znaczący dla branży. Wśród najważniejszych usług certyfikacji oferowanych przez jednostki certyfikujące ISO pojawiają się jednak nie tylko normy ISO, ale też normy krajowe i europejskie mające znaczenie dla danej branży. [1]

Głównym zadaniem jednostek certyfikujących ISO jest przyznawanie certyfikatów dla konkretnych obszarów działalności przedsiębiorstw. Zależnie od branży certyfikacji mogą podlegać zarówno systemy zarządzania, jak i łańcuchy dostaw, kompetencje pracowników, Zakładowa Kontrola Produkcji czy same produkty powstające w danym zakładzie. Akredytowane jednostki certyfikujące muszą być więc przygotowane do audytowania różnych obszarów działalności przedsiębiorstw w różnorodnych branżach – wiele norm ISO ma zastosowanie uniwersalne, dlatego też każdy proces certyfikacyjny będzie wyglądał nieco inaczej niż poprzedni.

Usługi certyfikacji oferowane przez firmy certyfikujące ISO nie opierają się jednak wyłącznie o samą certyfikację, ale też o przygotowanie przedsiębiorstw do całego procesu certyfikacji. Szkolenia przedstawiające zalety i wymagania konkretnych norm, kierowane zarówno do pracowników niższych szczebli jak i zarządów firm to proces, dzięki któremu późniejsza certyfikacja ISO może przebiegać sprawniej i ma większe szanse powodzenia. Jednostki akredytowane ISO mogą zajmować się też szkoleniem audytorów wewnętrznych, którzy będą zajmowali się nadzorowaniem procesu wdrażania i stosowania założeń normy ISO wewnątrz firmy.[2]

Certyfikacja ISO – dlaczego warto?

Certyfikaty ISO mają dziś ogromną wartość rynkową i są symbolem przywiązania do kwestii takich jak jakość, zrównoważony rozwój, bezpieczeństwo czy ochrona środowiska. Nawet w niewielkich przedsiębiorstwach działających na lokalnym rynku certyfikaty ISO mają znaczenie, pozwalając na lepszą organizację pracy wewnątrz zakładu i uzyskanie pełnej kontroli nad prowadzonymi procesami produkcyjnymi. Jednostki certyfikujące ISO, które dokładnie analizują organizację poszczególnych elementów działalności przedsiębiorstwa są w stanie sprawdzić czy firma faktycznie stosuje się do wytycznych wybranej normy i potwierdzić to za pomocą odpowiedniego certyfikatu wyróżniającego daną firmę na tle jej konkurencji.

Jedną z najważniejszych ról w procesie certyfikacji ISO pełnią audytorzy, zarówno ci wewnętrzni, działający w ramach przedsiębiorstwa starającego się o certyfikację, jak i zewnętrzni, pracujący z ramienia akredytowanej jednostki certyfikującej i weryfikujący prawidłowość działań procesu audytowego. To właśnie audytorzy zewnętrzni mają bezpośredni kontakt z firmą wdrażającą zasady nowej normy w swoich szeregach i to oni, poprzez rzetelne i bezstronne audyty weryfikują zgodność wdrożonych zmian ze stosowaną normą. Wśród najważniejszych zadań audytorów, a więc i samych jednostek certyfikujących ISO należy wymienić przede wszystkim prowadzenie dokładnej dokumentacji audytowej, doradztwo w zakresie wdrażanej normy oraz ustalanie przebiegu procesu certyfikacji w oparciu o obserwowane postępy i planowane zmiany.

Usługi certyfikacji – dlaczego warto wybrać jednostkę akredytowaną?

Współpraca z akredytowaną jednostką certyfikującą jest obecnie najlepszym wyborem, jeśli firma oczekuje pełnej wiarygodności uzyskanego certyfikatu i szansy uznania go nie tylko na rynku krajowym, ale i międzynarodowym. Dzięki posiadanej akredytacji w zakresie certyfikacji dla konkretnych standardów, jednostki certyfikujące ISO są rozpoznawalne globalnie, a przyznawane przez nich certyfikaty stanowią realną wartość na współczesnym rynku, niezależnie od branży działania czy zasięgu firmy. Warto jednak upewnić się, by wybrać faktycznie dobrą firmę certyfikującą ISO. Na co zwrócić uwagę?

Wybór odpowiedniej jednostki warto zacząć właśnie od sprawdzenia akredytacji oraz upewnienia się, że dana jednostka prowadzi procesy certyfikacji w poszukiwanej przez przedsiębiorstwo kategorii. Choć jednostki takie jak działająca w Polsce i rozpoznawalna na arenie międzynarodowej DNV GL specjalizują się dziś w coraz szerszym zakresie norm i standardów obowiązujących zarówno na rynku krajowym, jak i światowym, wiele jednostek decyduje się na specjalizację w wyłącznie wąskiej dziedzinie działalności. Aby nadany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą dokument potwierdzający zgodność z wybraną normą mógł zostać uznany jako ważący na wartości firmy, prowadząca certyfikację ISO jednostka powinna posiadać akredytację nadaną przez niezależną, krajową lub międzynarodową jednostkę akredytującą – dla jednostek polskich będzie to Polskie Centrum Akredytacyjne PCA. Posiadana akredytacja daje przedsiębiorstwom gwarancję prawdziwości certyfikatu oraz pomyślnego przejścia audytu weryfikacyjnego przeprowadzonego zgodnie z ogólnie przyjętymi wytycznymi, w sposób niezależny i bezstronny w każdym możliwym aspekcie audytu.

Akredytację firmy certyfikującej ISO można sprawdzić na kilka sposobów, z których najprostszym jest po prostu sprawdzenie jej pod kątem odpowiednich znaków akredytacyjnych – informacje o jednostce akredytującej oraz wymaganej od przedsiębiorstwa opłacie akredytacyjnej powinny znaleźć się w każdym elemencie oferty jednostki certyfikującej i być wyraźne dla klienta już od początku współpracy z daną jednostką. Co więcej, logo akredytacji musi widnieć na przyznanym przez jednostkę certyfikacie ISO, bo tylko dzięki niemu certyfikat będzie ważny w świetle prawa i istotny z powodów wspomnianych wcześniej. Uzyskanie certyfikatu ISO dzięki pomocy akredytowanej jednostki certyfikującej to zdecydowany dowód na przywiązanie do kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem i organizacją firmy, działaniem na korzyść klientów i branży oraz sprawiedliwą konkurencyjność opartą o zasady uznane za dopuszczalne przez wiele międzynarodowych organizacji porządkujących działanie współczesnego rynku.

Certyfikaty ISO, niezależnie od tego czy przyznaje się je dla systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem czy energią, czy też dla samych produktów, systemów Zakładowej Kontroli Produkcji, czy nawet kompetencji pracowników powinny zawsze odzwierciedlać realne działania firmy i wpływać bezpośrednio na jej wewnętrzną organizację. Nie należy widzieć ich jako przymusu pozwalającego na wejście na rynek międzynarodowy, a raczej jako okazję do uporządkowania wewnętrznych struktur firmy tak, by odnoszenie sukcesu wiązało się z jak najmniejszym ryzykiem i kosztem działania. Akredytowane jednostki certyfikujące są jedynie etapem w drodze do uzyskania wyższego poziomu wiarygodności na rynku.

[1] https://www.dnvgl.pl/assurance/organizacja/o-business-assurance.html

[2] https://www.iso.org/certification.html